Projekty ceny TOP 2012

ACCENTURE CENTRAL EUROPE B. V.
Accenture academy

Cena

 

ACCENTURE ACADEMY je unikátní projekt v partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem, který rozvíjí, prostřednictvím vzdělávání, pracovní zkušenosti a dovednosti u nejohroženější skupiny na pracovním trhu v ČR, mladých lidí s institucionální zkušeností. 65 % mladých lidí, kteří vyrůstají v ústavní péči, má vzdělávací problémy a nemají předpoklady pro úspěch na trhu práce. Projekt ACCENTURE ACADEMY pomáhá mladým lidem opouštějícím dětské domovy a ústavní péči získat práci a pracovní zkušenosti. Aktuálně probíhá projekt v 7 dětských domovech, kde se podařilo získat téměř 60 brigád či krátkodobých pracovních zkušeností a 10 trvalých zaměstnání. Do budoucna je v plánu zvýšit počet mladých lidí zapojených do ACCENTURE ACADEMY.

 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb jak prožít šťastné dětství

Cena

 

Vzdělávací projekt je zaměřen na prevenci rizikového chování dětí v základních a mateřských školách, s důrazem na prevenci dětských úrazů. Snahou je podpořit spolupráci školy, poučených rodičů a zvídavých dětí. K tomuto účelu připravila Česká pojišťovna, s řadou špičkových odborníků na danou problematiku, interaktivní učebnici, pracovní listy pro děti a informační brožury pro rodiče a proškolila své zaměstnance, školitele, v oblasti prevence úrazů. Ve školním roce 2011/12 projekt proběhl na 223 školách, zapojilo se více než 75 000 žáků základních a mateřských škol. Projekt má velice pozitivní ohlasy ze strany škol.

 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Pomáháme Klokánku jít dál

 

Zaměstnanci České pojišťovny v Praze, Brně a Pardubicích často pomáhají Fondu ohrožených dětí Klokánek. Členové vedení firmy podporují zaměstnanecké sbírky a sami se také zapojují do akcí firemního dobrovolnictví. V letošním roce byly zorganizovány dvě sbírky pro Klokánka, a to na plese a na rodinném dni České pojišťovny, jejichž výtěžek firma zdvojnásobila. Zaměstnanci společnosti navíc pravidelně pomáhají s údržbou jednotlivých zařízení Klokánka nebo s organizací zábavného programu. Firma jim poskytuje až dva dny volna a do projektů se zapojilo téměř 400 zaměstnanců. V současné době se firemní dobrovolnictví rozšiřuje na komplexnější program.

 

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA
Program pro maminky a tatínky ČSOB

Cena

 

Program pro maminky a tatínky se zaměřuje na rodiče pečující o děti do 6 let a je dostupný zaměstnancům banky ve všech regionech. Počet rodičů, kteří jsou aktivně zapojeni do programu, je v ČSOB v současné době téměř 500, což představuje 8 % z celkového počtu zaměstnanců. Hlavním nástrojem zapojování rodičů do pracovního procesu je nabídka flexibilních úvazků, kdy snahou je dosáhnout skloubení péče o děti a pracovních povinností (work-life balance). Dalšími nástroji, kterými banka pečuje o maminky a tatínky jsou vzdělávání, poskytování kouče a zapojování rodičů do sportovních a společenských akcí banky. Snahou programu je podpořit loajalitu zaměstnanců vůči firmě a udržet si zkušené pracovníky. V roce 2012 byl program oceněn HR Excellence Award jako nejlepší HR projekt. ČSOB je ve svém přístupu k této skupině zaměstnanců inspirativním příkladem pro ostatní zaměstnavatele.

 

ČEZ
ČEZ blízko seniorům

Cena

 

Skupina ČEZ dlouhodobě usiluje o mezigenerační kontakt zaměstnanců a seniorů, kteří v energetice pracovali i 30 let. Více než 2000 bývalých zaměstnanců se, za podpory Skupiny ČEZ, sdružuje v Klubech důchodců a účastní se nejrůznějších zájmových aktivit, kulturních akcí a výletů. ČEZ pomáhá seniorům i jinak. Nadace ČEZ podporuje například hospice i domácí hospicovou péči, rekonstrukce domovů pro seniory a sociální zařízení.

 

ČEZ
Nebezpečí za dveřmi

Cena

 

Skupina ČEZ projektem NEBEZPEČÍ ZA DVEŘMI dlouhodobě přispívá k osvětě proti nekalým praktikám podomních prodejců. Projekt se soustředí především na starší občany, kteří nejsou odolní proti podvodným a manipulujícím prodejcům, kteří se vydávají za zaměstnance původního dodavatele. Cílem projektu je zlepšit znalosti a tím ostražitost zákazníků vůči neférovým obchodním praktikám. ČEZ na své náklady rozšiřuje vzdělávací materiály a zřídil konzultační zákaznickou linku nejen pro své zákazníky. Měsíčně volá na tuto linku zhruba 25 tisíc lidí.

 

ČEZ
Oranžové schody a oranžové učebny

Cena

 

ORANŽOVÉ SCHODY jsou grantovým programem, který pomáhá ZŠ, středním a vyšším odborným školám v ČR odstranit architektonické bariéry pomocí elektrických pomůcek - výtahů, plošin a schodolezů. Cílem je umožnit školní docházku handicapovaným dětem v běžné škole. Doposud se podařilo odstranit bariéry ve 22 školách za celkem 9,5 milionů korun.

 

 

ORANŽOVÁ UČEBNA je naproti tomu grantovým programem, který podporuje výuku fyziky a souvisejících předmětů na ZŠ a SŠ. Cílem je zatraktivnění výuky prostřednictvím inovativních pomůcek, postupů nebo didaktických technologií. Jde o to získat zájem dětí o fyziku a ukázat učitelům, že se dá učit zajímavou formou. Za tři roky Nadace ČEZ pomohla vybudovat 53 ORANŽOVÝCH UČEBEN.

 

 

ČEZ
Dobrovolníci a dárci z ČEZ

Cena

 

Zaměstnanci Skupiny ČEZ ze všech regionů ČR poskytují dobrovolně práci či peníze na dobrou věc. V letech 2008-2011 se zapojilo 1541 firemních dobrovolníků, kteří pomáhali průměrně 50 neziskovkám ve všech regionech ČR, a to za aktivní podpory managementu. Současně stovky zaměstnanců podpořily jednotlivce, neziskové organizace či mimořádné události formou sbírky. Každoroční témata zatím přiblížila zaměstnancům svět dětí z dětských domovů, handicapovaných, mládeže v pěstounských rodinách, chráněných a sociálních dílen a seniorů. Dobrovolníci se také ve volném čase prvním rokem připravují na odborné formy dobrovolnictví a občanské pomoci, například při humanitárních akcích. Na jaře iniciovali zaměstnanci finanční sbírku na pomoc lidem trpícím následky živelné pohromy v Japonsku. Dar poskytlo celkem 705 lidí.

 

CHATEAU MCELY
Chateau Mcely je provozován na „zelených“ principech

Cena

 

Chateau Mcely aplikuje udržitelný přístup šetrný k přírodě v mnoha aspektech svého fungování: Technický provoz hotelu je nastaven ekologicky, zásobování potravinami je preferováno z lokálních zdrojů, dodavatelé jsou hledáni přednostně v zelených řadách. Hotel je například vytápěn na bázi spalování dřevěných štěpků, okna zamezují únikům tepla, hotel má vlastní čističku odpadní vody, dešťová voda je využívána na zalévání a elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. Zaměstnanci jsou proškolováni k fungování na „zelených principech" a k péči o životní prostředí. Hotel zaměstnává převážně lidi z okolí, 98 % zaměstnanců je z regionu. Zákazníci využívají produkty speciální bio-kosmetické řady, která je vyráběna z místních bylin přímo v hotelových laboratořích. Společnost pravidelně podporuje charitativní akce.

 

CPI HOTELS
CPI Hotels pomáhá potřebným

Cena

 

CPI Hotels se zaměřuje na snížení ekologického dopadu v provozu hotelu. Snižuje ekologickou stopu, omezuje spotřebu energií, limituje užívání detergentů a minimalizuje odpady spojením s recyklací a opakovaným využíváním materiálů. Hotel se zapojil do konceptu Low Carbon anebo dokonce Carbon Neutral Conference, ve kterém je schopen organizovat akce s minimalizovaným dopadem na klima. Pro zaměstnance má hotel motivační a benefiční systém a zapojuje se i do projektu Equal Pay Day, tedy prosazování rovnosti platů žen a mužů, ve kterém se hlásí k myšlence oceňování podle schopností, a ne podle pohlaví. CPI Hotels spoluprací s radnicí Prahy 9, řadou nadací a škol se snaží pomáhat potřebným: např. poskytl sociální automobil pro Prahu 9, spolupracuje s Chance 4 Children či s Nadací Terezy Maxové dětem. V rámci aktivní pomoci nabízí uplatnění dětem z dětských domovů a zážitkové donátorství, například pečení dortů s postiženými dětmi v hotelové cukrárně.

 

ČSAD HAVÍŘOV
Implementace ekologické dopravy v Havířově

Cena

 

Firma ČSAD se aktivně podílí na zlepšování životního prostředí, zejména ovzduší na území města Havířova, a to tím, že snižuje emise škodlivin z autobusů. Produkuje nulové emise prachu/popílku, úplně eliminovali oxid siřičitý (SO2), produkují o 80 % méně reaktivních uhlovodíků (HxCx), o 80 % méně oxidů dusíku (NOx) a o 50 % méně oxidu uhelnatého (CO). Tohoto se podařilo dosáhnout nákupem a uvedením do provozu autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), vybudováním čerpací stanice na CNG a snížením energetické náročnosti budov a dalšími navazujícími nástroji. Postupně tento přístup rozšiřuje i na okolní spoje. Firma se dobrovolně zavázala nakupovat pouze 100% nízkopodlažní, tedy bezbariérové autobusy. Do svého ekologického programu zapojuje zaměstnance, zákazníky i nejširší veřejnost.

 

DELL COMPUTER
Zásady práce z domova

Cena

 

Projekt Propojené Pracoviště (Connected Workplace) nabízí zaměstnancům, jejichž pracovní pozice umožňuje práci na dálku, pracovat i mimo kanceláře společnosti. V současné době se účastní projektu Propojené Pracoviště zhruba 20% všech zaměstnanců české pobočky a počet zájemců stále roste. Projekt přinesl větší spokojenost a motivovanost zaměstnanců, nižší náklady na pronájem kancelářských prostor a zejména větší harmonii mezi osobním a pracovním životem zaměstnanců firmy. V pravidelném každoročním interní průzkumu Tell Dell (Řekni Dellu), 82% zaměstnanců z české pobočky hodnotilo pozitivně přístup společnosti DELL k oblasti slaďování osobního a pracovního života, což je nárůst o 10% v porovnání s minulým rokem.

 

GE MONEY BANK
GE Volunteers

Cena

 

Díky finanční podpoře ze strany GE Money Bank bylo v roce 2011 možné zrealizovat 73 dobrovolnických projektů zaměřených na děti a vzdělávání, seniory, znevýhodněné spoluobčany a životní prostředí. Cílem jednoho ze základních pilířů společenské odpovědnosti firmy je poskytování přímé a osobní pomoci lidem a komunitám, ve kterých GE Money Bank působí. Celkově se v roce 2011 zapojilo 842 zaměstnanců a 94 rodinných příslušníků/přátel. Akce si organizují sami zaměstnanci nebo se také zapojují do projektů podporovaných bankou například v oblasti finanční gramotnosti.

 

IBM ČESKÁ REPUBLIKA
Chytřejší planeta – Smarter planet

 

Koncept CHYTŘEJŠÍ PLANETA charakterizuje pohled IBM na propojení technologií a nových trendů, které ovlivňují způsob fungování současného světa a které vedou k podporování udržitelného rozvoje a k efektivnímu nakládání se zdroji. Příkladem takového řešení je chytrý dopravní systém pro města, který prostřednictvím třeba mobilního telefonu upozorňuje na dopravní zácpy a doporučuje nejvhodnější trasu a následně nasměruje řidiče přímo na konkrétní volné parkovací místo a tím se zbytečně neprodukuje CO2.

 

JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO ČESKÉ BUDĚJOVICE
JEDNOTA aktivně spolupracuje s regionálními dodavateli

Cena

 

JEDNOTA aktivně spolupracuje s regionálními dodavateli a aktivně se účastní komplexního projektu KVALITNÍ POTRAVINY Z NAŠEHO REGIONU. V podpoře regionálních dodavatelů a výrobků sleduje firma i související efekty, jako je podpora zaměstnanosti, ekonomiky regionu, péče o životní prostředí a zejména přínosy pro zákazníka v kvalitním zboží. Firma provozuje zejména prodejny Terno a Trefa. Ve svých aktivitách se zaměřuje na podporu drobných živnostníků a sleduje i dopad na životní prostředí. Pro své zaměstnance připravila motivační program a připravuje nové rozvojové aktivity. Firma v regionu finančně podporuje sportovní a kulturní aktivity, pomáhá charitativním subjektům, podporuje zájmové spolky v obcích, vzdělávací zařízení a obce při jejich různých aktivitách.

 

KONZUM, OBCHODNÍ DRUŽSTVO V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Jsme tu doma

Cena

 

KONZUM vytvořil a podporuje model, ve kterém pomáhá místním producentům prodávat své výrobky a výpěstky v regionu. Tento model je zákazníkům komunikován v rámci projektu JSME TU DOMA, díky němuž se podařilo dosáhnout nadstandardního podílu v zásobování lokálními potravinami. Některé produkty družstvo prodává výhradně z regionu (97 % je lokální pečivo, 95 % uzenin od lokálních výrobců, vejce nejsou z klecových chovů). Férový je i přístup k platebním podmínkám a Konzum platí své faktury lokálním dodavatelům s týdenní až 14 denní splatností. Konzum nastartoval společně se svými lokálními dodavateli projekt FARMÁŘSKÝCH DNŮ PRO ZÁKAZNÍKY. Konzum podporuje odpovědný přístup k životnímu prostředí a pracuje na snižování uhlíkové stopy. Konzum podporuje sociální projekty v regionu. Vlastní grantový program SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV od svého založení v roce 2001 podporuje nestátní neziskové organizace. Od založení bylo obdarováno přes 80 organizací více než 2 miliony Kč. KONZUM také vrací prodejny do venkovského prostoru. Pro malé obce, které nemají vlastní prodejny, přišel s nabídkou modulárních prodejen.

 

METROSTAV
Senior klub

Cena

 

SENIOR KLUB METROSTAVU, který vznikl již v roce 1992, je od počátku firmou podporován. 250 aktivních členů se, za finanční podpory firmy, účastní kulturních akcí, přednášek, exkurzí na významné stavby i rekreačních pobytů. Metrostav rozesílá svým bývalým pracovníkům bezplatně firemní noviny, aby byli informováni o dění v jejich bývalém podniku.

 

NESTLÉ ČESKO
Program NHW pro zaměstnance

Cena

 

Aktivity programu NHW probíhají jak v centrále firmy, tak na výrobních závodech a přiměřeně jsou do nich zapojeni i obchodní zástupci v terénu. Program přináší zaměstnancům odborná školení o výživě, konzultace s odborníky na péči o zdraví, wellness dny zaměřené na zdravý životní styl a organizování sportovních akcí. Projekt má pro firmu velký přínos - zaměstnanci se více zajímají o vyvážený životní styl, poklesly ukazatele nemocnosti a úrazovosti, zintenzivnila se komunikace napříč týmy a zlepšila se spokojenost zaměstnanců vůči firmě. S programem NHW získalo Nestlé Česko jako jediná potravinářská společnost titul Ministerstva zdravotnictví „Podnik podporující zdraví III. Stupně".

 

NUTRICIA
Nutricia– zdravý start

Cena

 

Projekt ZDRAVÝ START reaguje na nepříznivý vývoj ve výživě malých dětí a s tím související růst dětské obezity v České republice. Má za cíl zlepšovat zdraví co největšího počtu dětí do tří let budováním správných stravovacích návyků prostřednictvím osvěty rodičů. Klíčovým partnerem projektu jsou pediatrické sestry, které mají jedinečnou možnost ovlivnit chování rodičů. Vzdělávací program pomůže v průběhu tří let 40 % sester získat nejnovější poznatky ohledně výživy. Do projektu se postupně zapojují také zaměstnanci firmy jako ambasadoři.

 

OKD
Orlová: sídliště žije

Cena

 

Program SÍDLIŠTĚ ŽIJE finančně podporuje inovativní projekty obnovy komunitního života na velkých sídlištích. V rámci projektů intenzivně spolupracují neziskové organizace, vedení měst a městských částí a místní obyvatelé. Program byl zahájen v roce 2012, ale už má několik projektů, které se realizují. Například projekt LETŇÁK - AREÁL PRO VŠECHNY (obnova zchátralého letního kina, aby mohlo dále fungovat a zároveň rozšířit své aktivity pro mnohem širší skupinu uživatelů) a VESELE UPROSTŘED SÍDLIŠTĚ (přeměna nevyužívané zahrady mateřského centra na místo, které bude sloužit k trávení volného času dětí i dospělých). Snahou projektů je nejen investiční obnova dvou zanedbaných částí města, ale také renesance vztahů mezi lidmi a přirozená spolupráce všech, kterým není osud města lhostejný.

 

OKD
Srdcovka

 

Společnost OKD a další dárcovské firmy Nadace OKD podpořily v roce 2012 v rámci nově spuštěného projektu SRDCOVKA dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase podílejí na rozvoji veřejného života, více než 1 mil. korun. V přepočtu to znamená podporu tisícovek malých fotbalistů, skautů, tanečníků či hendikepovaných osob. V rámci programu SRDCOVKA bylo prostřednictvím 40 zaměstnanců podpořeno 40 projektů, jako například oprava střechy táborové základny v přírodě, nákup dresů pro mladé hasiče, rekonstrukce skateparku nebo sportovního areálu v malé obci.

 

OKD
Rekultivace 21. tisíciletí: golfový areál na území zasaženém těžbou uhlí

 

Golf Resort Lipiny vznikl na území dříve zasaženém těžbou po dohodě s místní komunitou. Náklady na rekultivaci území pro golfový areál dosáhly v průběhu několika let částky 63 milionů korun, vybudování golfového hřiště a vybavení areálu stálo dalších více než 200 milionů korun. Náklady uhradila z větší části společnost OKD z vlastních zdrojů, částku 40 milionů získala jako dotaci z fondů Evropské unie. Tyto aktivity nejsou součástí povinných rekultivací. V Resortu Lipiny vzniklo 20 nových pracovních míst pro lidi, kteří se podílejí na provozu areálu. Samozřejmostí jsou sociální programy pro okolí.

 

OREA WELLNESS HOTEL SANTON
Hotel Santon pořádá akce zaměřené na zdraví a pohodu

Cena

 

OREA Wellness Hotel Santon vnímá téma společenské zodpovědnosti a ekologie jako přirozenou součást svého fungování. V Brně a okolí již třetím rokem ve spolupráci s městskou částí Brno Bystrc organizuje farmářské trhy. Nově byla akce v tomto roce rozšířena o Bylinkový trh. V roce 2011 byl hotel také jedním z hlavních organizátorů FESTIVALU ZDRAVÍ A POHODY, který se na podzim 2012 stane za podpory kanceláře statutárního města Brna stěžejní akcí projektu Brněnské dny pro zdraví. Hotel je také partnerem projektů organizace Nadace Veronica, jako například dražby předmětů ve prospěch záchrany luk v Bílých Karpatech.

 

PIVOVARY STAROPRAMEN
Vztah s komunitami

Cena

 

V rámci projektu zapojuje Staropramen své zaměstnance a místní partnery do obnovy lokalit, ve kterých firma podniká. Staropramen se snaží oživit místní komunity i prostřednictvím podpory neziskových organizací, které zde působí. V rámci projektu SBÍREJ VÍČKA, POSTAVÍME HŘIŠTĚ, se společnosti Staropramen podařilo například v MČ Praha 5 obnovit hřiště pro sídlištní čtvrť a v Ostravě vybavit herními prvky mateřskou školku. V rámci dalšího stěžejního projektu COMMUNITY DAYS se každoročně, ve spolupráci s městskými částmi v Praze a Ostravě, zapojuje více než 150 zaměstnanců do dobrovolnických akcí. Mezi další podpořené aktivity patří obnova areálu sdružení Helppes, stanice přírodovědců a rekultivační a renovační práce v parcích v Ostravě (Komenského park, Bezručův park a Sady Milady Horákové).

 

PLAZA ALTA HOTEL
Plaza Alta Hotel: eko-přístup se vyplatí

 

Hotel se zaměřuje na minimalizaci svého dopadu na životní prostředí a sounáležitost s komunitou. V rámci ekoznačky hotelu je kladen velký důraz na šetření energií. Okna i plášť hotelu jsou tepelně izolované, radiátory regulovány, hotel je vybaven úspornými zdroji světla. Veškerý odpad je tříděný, včetně použitých tuků a olejů. Úsporný režim se týká také pitné vody. Všechny vodovodní baterie na pokojích mají omezený průtok na méně než deset litrů za minutu. V hotelu se používá přírodní kosmetika Boutique, do jídelního lístku jsou zařazeny biopotraviny. Manažeři hotelu dojíždějí do práce na kole a hotel se zapojuje do akcí ekologických organizací. Vyřazený nábytek je z hotelu například věnován do azylových domů.

 

Rextim holding
Hotel Perla poskytuje zázemí nevidomým

 

Hotel Perla se rozhodl pro charitativní činnost a své úsilí věnuje práci pro projekt Světluška, která se stará o nevidomé. Nevidomí se mohou při akcích pořádaných v Praze v hotelu ubytovat a zaměstnanci už vědí, jak se o ně starat. V hotelu se pořádají i večery pro asistenty nevidomých dobrovolníků z jiných firem a školí nevidomé při akci KAVÁRNA POTMĚ, aby mohli sami v této kavárně obsluhovat v totální tmě. Hotel Perla má také zpracovanou zaměstnaneckou politiku a realizuje aktivity pro zaměstnance. To má pozitivní dopad na fluktuaci zaměstnanců, která je v tomto oboru velice častá. Hotel také sleduje svůj dopad na životní prostředí. Největších úspor dosáhli po zavedení environmentálních opatření ve třetím roce provozu hotelu, kdy úspory činily 5-15 %.

 

RPG BYTY
Revitalizace Karviné- nového města

Cena

 

Společnost RPG Byty mění Karvinou-Nové Město. Došlo k revitalizaci rozsáhlého bytového fondu i veřejných prostranství, zřízení kontaktního místa městské policie, budování kamerového systému a k zapojení obyvatel do péče o místo, ve kterém žijí. Kromě toho zde byla zahájena terénní práce zaměřená na dlouhodobé snížení kriminality a udržení zvýšené kvality života v celé lokalitě. Projekt zahrnuje i dobrovolnickou práci zaměstnanců firmy. K tomu byla nastavena spolupráce s o.s. CENTROM a se Slezskou Diakonií, které zahájily potřebnou sociální a poradenskou činnost v této městské čtvrti. Projekt je inovativní především ve své komplexnosti a také v tom, že obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit učí, jak kultivovat prostředí, v němž žijí a vychovávají své děti, a aktivně je zapojuje do práce.

 

SIEMENS
Stodůlka – školka, která pomáhá dospělým

 

Siemens si uvědomuje, jak důležité je sladit pracovní život s životem soukromým a chce usnadňovat návrat z mateřské/rodičovské dovolené zpět na kvalifikované pracovní místo. V Praze v únoru 2011 otevřel svoji první firemní školku s kapacitou 35 dětí. Při získání místa ve školce nehraje roli pracovní zařazení zaměstnance, ani zda se jedná o otce či matku. Školka je pro děti od 18 měsíců a nové zájemce přijímá kdykoliv v průběhu roku. Tuto nadstandardní službu pro zaměstnance doplňuje firma o další benefit, možnost flexibilní pracovní doby se zkráceným pracovním jádrem od 10 do 14 hod.

 

SIEMENS
Fleet management přátelský k životnímu prostředí

Cena

 

Flotila služebních automobilů společnosti Siemens dosáhla snížení emisí CO2 oproti předchozímu roku o 5 %. Probíhá výměna starých automobilů za nové, které mají nižší spotřebu a nižší emisní limity. Zároveň společnost Siemens na podporu ekologické mobility pořídila pro účely managementu a obchodníků do lokalit v Praze a Brně celkem tři elektromobily, včetně nabíjecích stanic přímo u sídla společnosti. Siemens také motivuje své zaměstnance k využívání kol a veřejné dopravy.

 

ŠKODA AUTO
Škoda auto – program seniority

Cena

 

Škoda Auto vytvořila speciální PROGRAM SENIORITY, v rámci něhož například aktivně řeší vhodnost pracovní pozice svých seniorů nebo zajišťuje a organizuje preventivní programy, které mají význam pro upevňování zdraví. Společnost navíc vytvořila 200 pracovních pozic na chráněných pracovištích, které jsou rovněž určeny i pro seniory. Program je zaměřen tak, aby se zkušenosti seniorů mohly i nadále uplatňovat v praxi, neboť lidé v seniorském věku strávili ve Škodovce většinu svého pracovního života.

 

T-MOBILE CZECH REPUBLIC
Program zdravá firma

 

T-Mobile klade velký důraz na péči o zdraví svých zaměstnanců. Poskytuje jim nadstandardní zdravotní péči, odborné lékařské služby a lékařskou edukativní činnost. K dispozici jsou zaměstnancům navíc různé druhy očkování, dentální hygiena, kineziologický rozbor, prevence bolesti zad apod. Program je připravován s podporou zdravotních pojišťoven a zaměstnanci za provedené služby neplatí. Firma se zabývá také psychikou zaměstnanců, zaměřuje se na psychosomatiku a prevenci nežádoucích psychosociálních jevů. Cílovou skupinou programu Zdravá firma jsou všichni zaměstnanci společnosti a rodiče na MD/RD. Od roku 2012 jsou účastníky péče také zájemci z řad neziskových organizací, které T-Mobile již delší dobu zdarma vzdělává v oblasti PR a HR.

 

T-MOBILE CZECH REPUBLIC
Rozjezdy roku

 

Projekt ROZJEZDY ROKU je zaměřen na podporu začínajících drobných podnikatelů z celé ČR, a to zejména těch znevýhodněných (rodiče na mateřské, nezaměstnaní, absolventi). Cílem je podpořit podnikatele v jejich začátcích tak, aby jejich projekty nejen přinášely zisk, ale zároveň prospěly i svému okolí. Projekt je zejména zaměřen na sdílení znalostí a zkušeností. Všem, kteří se chystají vykročit na dráhu podnikání, jsou připraveni pomoci zkušení odborníci z T-Mobile a také z řad odborných partnerů. V roce 2011 se do projektu přihlásilo 343 projektů a bylo vybráno 40 regionálních vítězů.

 

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC
Obsluha zákazníků se specifickými potřebami

Cena

 

Součástí strategie společnosti je, aby služby a produkty byly dostupné všem zákazníkům. Obsahem nabídky společnosti jsou proto nejen speciální zařízení (ať už mobilní telefony či zařízení pro pevnou linku), ale i slevy pro zákazníky s handicapem, kterých je u firmy přes 50 tisíc. V provozu je i linka Hovor pro neslyšící. V letošním roce byl spuštěn koncept O2 Guru, kdy zástupci firmy jsou vyškoleni také na komunikaci s handicapovanými zákazníky. Školení připravili sami handicapovaní lektoři, díky čemuž je skutečně cílené. Doposud školením prošlo celkem 130 zaměstnanců a Telefónica se rozhodla nabídnout tento program i dalším firmám.

 

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC
Celoevropský sociální program Think big– věříme mladým lidem

 

THINK BIG je celoevropský dlouhodobý sociální program Telefónica Europe. V České republice program realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a Prázdninovou školou Lipnice. Program poskytuje mladým lidem všestrannou podporu pro realizaci jejich vlastních projektů, které jsou zaměřeny na vytváření pozitivních změn ve společnosti. Za 14 měsíců podpořila Nadace O2 ve třech vlnách celkem 400 projektů mladých lidí. Program chce mladým lidem pomoci stát se sebevědomými a zároveň aktivními občany, kteří hrají hlavní roli ve vytváření pozitivních změn ve svých komunitách.

 

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC
Zaměstnanci Telefónica pomáhají

Cena

 

V Telefónice se v roce 2011 do dobrovolnické činnosti zapojilo 30 % zaměstnanců. Pomáhali jako členové hodnotících komisí nebo jako mentoři mladých lidí v programu Think Big. Největší akcí je MEZINÁRODNÍ DEN DOBROVOLNICTVÍ SKUPINY TELEFÓNICA, který se koná každoročně v říjnu ve všech zemích, kde Telefonica působí. Zaměstnanci mohou využít 2-5 dobrovolnických dnů za jeden kalendářní rok. Kromě toho do finančních sbírek Nadace O2 ročně přispějí přes 1 milion korun, což tvoří více než 5 % celkových nadačních příspěvků.

 

UNILEVER ČR
Spolupráce zmrzliny Magnum a rainforest alliance

 

Společnost Unilever se ve svém Plánu udržitelného rozvoje zavázala získávat veškeré kakao pro zmrzlinu Magnum z farem s certifikací Rainforest Alliance CertifiedTM. Cílem je, aby do konce roku 2012 pocházelo 80 % kakaa z udržitelných zdrojů. Pomůže se tak mimo jiné tisícům farmářů z Ghany, Ekvádoru a dalších zemí západní Afriky k větší a kvalitnější produkci kakaa a k vyššímu příjmu, umožní se lepší přístup ke vzdělání jejich dětí a zajistí ochrana životního prostředí. Tento svůj přístup komunikuje firma i vůči zákazníkům, například na samotných obalech výrobků.

 

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA
Water2energy

 

Veolia Voda snižuje energetickou náročnost čištění odpadních vod a spotřebu elektrické energie pro výrobu a distribuci pitné vody. Optimalizace vybraných vodohospodářských zařízení, na základě sběru a vyhodnocování technicko-provozních dat, má nejčastěji podobu výměny konkrétních částí, technologie či úpravy výrobního procesu. Přínosem je také energetické využívání kalů na čistírnách odpadních vod. Jeho spalováním vzniká teplo a elektřina, které jsou opět využívány v rámci provozu zařízení. Firma hodnotí emise CO2 a ve spolupráci s VŠCHT Praha realizovala první vodohospodářské LCA studie.

 

VITAMINÁTOR
Vitaminátor vrací české ovoce na český stůl

 

Společnost VITAMINÁTOR je sadařská firma rodinného typu, která si stanovila za cíl zpracovávat ovoce v regionu, kde se také vypije. Většinu ovoce firma nakupuje z Ekologických sadů nebo ze sadů v Integrované produkci. Zástupci společnosti vědí, že našemu zdraví nejvíce prospívá to, co nám roste v našem okolí. Firma dodává své výrobky v rámci projektu OVOCE DO ŠKOL také do školských zařízení.

 

VODAFONE CZECH REPUBLIC
První zelená síť

Cena

 

Od roku 2011 pochází celých 70% energie pro síť Vodafone z obnovitelných zdrojů. U 30 % spotřeby sítě nelze původ energie ovlivnit. Jako kompenzace byl stanoven závazek, že každý rok Vodafone ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vysází 20 000 stromů v původní druhové skladbě v chráněných oblastech. Firma přistupuje k environmentální oblasti komplexně a chce být CO2 neutrální. K tomu spolupracuje s experty, zavádí nové procesy a aktivizuje i zákazníky a zaměstnance.