TOP Odpovědná velká firma 2017

Do této kategorie spadají společnosti, které splňují kritéria pro velkou firmu nebo jsou součástí nadnárodního řetězce s centrálou mimo ČR.  

 

V přihlášce není nutné vyplnit všechny rubriky, povinné rubriky jsou označeny, ale vyplněním většího detailu získávají hodnotitelé lepší představu o rozsahu Vašich aktivit. 

V nepovinných polích můžete uvést doplňující informace tam, kde to považujete za potřebné z hlediska představení vaší CSR strategie. 

 

Formulář TOP Odpovědná velká firma má 2 úrovně:  

 

1/ Nejprve vyplníte  ZÁKLADNÍ VERZI, kde se můžete ucházet o bronzový certifikát. V případě zájmu po uzavření zvolíte možnost vyplnit i rozšířenou verzi (viz krok 2). 


2/ Po vyplnění ZÁKLADNÍ VERZE si můžete zvolit postup do ROZŠÍŘENÉ VERZE pro firmy s rozvinutým programem odpovědného podnikání, která vám umožní ucházet se o stříbrný či zlatý certifikát.

 

POZOR! V případě, že načítáte data z ročníku 2015 a vyplňovali jste v loňském roce rozšířenou verzi formuláře, načte se Vám automaticky rozšířená verze, která v sobě zahrnuje také rovnou i základní formulář. 

V tomto případě uvidíte základní formulář jako "šedivý", nicméně i v těchto polích můžete upravovat data i text. Zároveň je tomu přizpůsobeno číslování (tedy čísla otázek nemusí ve Vašem zobrazení navazovat). 

 

V případě, že jste v loňském roce vyplňovali základní verzi, načte se Vám pouze základní formulář a následně máte možnost vyplnit samostatně i rozšířenou verzi formuláře. K tomu se dostanete po uzavření základní verze formuláře a zaškrtnutí možnosti rozšířené verze. 

 

Do formuláře lze vstupovat opakovaně a vracet se k jeho vyplňování.

 

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

 

Odpovědný reporting 2016


Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

 

Do této kategorie se můžete přihlásit zde:  

 

 

Zprávu o společenské odpovědnosti vložte zde:

 

1. Kolik let je vaše firma aktivní v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Máte zpracovánu samostatnou dlouhodobou strategii udržitelného podnikání či CSR?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

3. Uveďte odkaz nebo vložte do přílohy CSR strategii či strategii udržitelného podnikání vaší firmy


1. Jsou principy odpovědného a udržitelného podnikání komunikovány jako základní součást firemní vize a hodnot?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

4. Jaké jsou hlavní cíle politiky odpovědného a udržitelného přístupu ve vaší firmě?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

5. Je nositelem myšlenky odpovědného a udržitelného podnikání vrcholové vedení vaší společnosti?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

6. Uveďte jméno leadera / jména leaderů odpovědného podnikání ve vaší firmě.


2. Existuje ve vaší firmě samostatné oddělení nebo člen nejvyššího vedení odpovědný za oblast udržitelnosti a CSR, kterému nižší úrovně reportují?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

3. Máte pro nejvyšší úroveň řízení odpovědného a udržitelného podnikání nastaveny indikátory a KPI?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

6.3. Uveďte, do jaké míry máte pro jednotlivé oblasti zpracovánu komplexní strategii odpovědného přístupu na základě objektivních potřeb společnosti


vize odpovědného a etického chování firmy a strategický přístup k CSR

odpovědný přístup k zaměstnancům včetně řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

ochrana životního prostředí

podpora společnosti a místní komunity


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

7. Nastavujete strategii odpovědného / udržitelného podnikání na základě objektivních informací, které popisují aktuální potřeby společnosti?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

4. Posoudili jste všechny významné přímé i nepřímé vlivy a dopady činnosti a produktů vaší firmy v ekonomické, environmentální a společenské oblasti?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

5. Identifikovali jste na základě všech významných přímých i nepřímých vlivů a dopadů své zainteresované strany / stakeholdery ? Mezi stakeholdery patří skupiny, které jsou ovlivňovány činností firmy nebo které činnost firmy ovlivňují.Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

7.3. Stanovili jste si klíčové prioritní skupiny stakeholderů na základě míry ovlivnění vaší firmou či míry vlivu na vaši firmu?


7.4. Jaké skupiny klíčových stakeholderů jste identifikovali?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

6. Uveďte, jakou formou probíhá vaše komunikace s klíčovými stakeholdery - jaké vztahy jste ve sledovaném období měli


7. Jakým způsobem zveřejňujete vyhodnocení zpětné vazby od stakeholderů a z ní vyplývající rizika / příležitosti pro odpovědné podnikání ve vaší firmě?Jak?

7.7. Popište proces nastavení vaší strategie odpovědného / udržitelného podnikání a návazných cílů a priorit.


8. Uveďte, do jaké míry jste ve své strategii CSR a při volbě CSR priorit a cílů zohlednili podněty a očekávání klíčových stakeholderů.


9. Informujete pravidelně všechny své stakeholdery o klíčových prioritách odpovědného podnikání a jejich naplňování?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

7. Propojujete odpovědný přístup k podnikání s komerční činností firmy?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

8.1. Promítá se váš odpovědný přístup k podnikání do vlastní komerční činnosti firmy? Nastavujete na základě principů odpovědnosti a udržitelnosti své portfolio produktů a služeb?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

8.2. Uveďte, jaká část vašich strategických CSR priorit a cílů je úzce navázána na klíčové oblasti vašeho podnikání a komerční cíle společnosti. Jaká část vašich CSR aktivit přímo souvisí s vaším byznysem v lokálních podmínkách?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

8.3. Máte nastaveny systémy a indikátory pro měření efektivity využívání finančních, lidských a přírodních zdrojů?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

10. V případě nadnárodní společnosti uveďte, do jaké míry jste v lokálních prioritách a cílech odvozených od globální CSR strategie zohlednili aktuální potřeby české společnosti.Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

9. Má vaše firma jasně stanoveny priority a cíle pro klíčové oblasti a témata CSR?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

11. Má vaše firma nastavené systémy pro monitoring klíčových oblastí CSR a vyhodnocuje dlouhodobě naplňování stanovených cílů strategie CSR / udržitelného podnikání?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

8. Zapojují se do odpovědných aktivit vaší firmy všichni zaměstnanci?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

10.1. Máte v oblasti CSR dlouhodobě a jasně nastaveny procesy řízení - vyčleněny pracovní pozice, odpovědnosti, dílčí cíle, indikátory úspěchu?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

12. Promítá se ve vaší firmě odpovědné podnikání formou KPI do hodnocení výkonnosti všech úrovní zaměstnanců od nejvyššího vedení po řadové zaměstnance?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

11. Uveďte, kterým oblastem se věnujete - nakolik je máte naplněny konkrétními programy, které přinášejí změny v praxi.


Vize odpovědného chování firmy a strategický přístup k CSR

Odpovědný přístup k zaměstnancům

Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

Ochrana životního prostředí

Podpora společnosti a místní komunity


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

13. Jaký je trend celkového naplňování cílů vaší strategie CSR či udržitelného podnikání v posledních 3 letech?


% naplnění cílů v roce 2013

% naplnění cílů v roce 2014

% naplnění cílů v roce 2015


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

14. Měří vaše firma investice, výsledky a dopady realizovaných CSR programů prostřednictvím standardizované metodiky (mezinárodní standardy, benchmark) či vlastní systematické a komplexní metodiky?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

15. Uveďte, jaké konkrétní nástroje pro monitoring a měření investic, výsledků a dopadů CSR programů v jednotlivých oblastech využíváte (metodiky, mezinárodní standardy, benchmark).Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

11.5. Využívá vaše firma vyhodnocení naplňování stanovených cílů a výsledky a dopady realizovaných programů na společnost pro rozvoj firemní CSR politiky a aktivit?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

16. Jaké jsou ve vaší firmě celkové náklady na vlastní realizaci CSR programů na lokální úrovni?


9. Prezentuje či komunikuje vaše firma svou strategii, cíle, realizované aktivity a dosažené výsledky / dopady ve všech klíčových oblastech CSR formou veřejně publikované zprávy?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

10. Uveďte odkaz na váš CSR report či zprávu o udržitelném podnikání


17. Jsou dosažené výsledky verifikovány třetí, nezávislou stranou?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

18. Uveďte, jakým způsobem informace / zprávu o odpovědném udržitelném podnikání komunikujete.Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

19. Jaké jsou ve vaší firmě celkové náklady na komunikaci CSR programů na lokální úrovni?


14. Aplikujete pro všechny zaměstnance a spolupracovníky transparentní pravidla chování zahrnující principy etického byznysu?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

20. Uveďte odkaz nebo vložte do přílohy Code of conduct


11. Setkali jste se v posledních 5 letech s negativním hodnocením či publicitou v oblastech souvisejících s odpovědností vašeho podnikání?


12. Uveďte, o jakou negativní zpětnou vazbu se konkrétně jednalo a od které skupiny stakeholderů vzešla, jakým způsobem jste situaci vyřešili a jak podobným situacím do budoucna předcházíte.


A. Odpovědný přístup k zaměstnancům

0.1. Uveďte vaše konkrétní priority a nejdůležitější kvantifikované cíle v odpovědném přístupu k zaměstnancům a nakolik se vám podařilo jednotlivé plánované cíle ve sledovaném období splnit.


Priorita 1

Cíl 1

Naplňování cíle

Cíl 2

Naplňování cíle

Cíl 3

Naplňování cíle

Priorita 2

Cíl 1

Naplňování cíle

Cíl 2

Naplňování cíle

Cíl 3

Naplňování cíle

1. Uveďte, na které oblasti odpovědného přístupu k zaměstnancům se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Transparentní a férové zacházení

1.1. Máte nastavená pravidla, která zajišťují pro všechny vaše zaměstnance férový přístup a rovné zacházení?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

1.2. Máte nastavený transparentní systém pro přijímání zaměstnanců a výběr a jmenování manažerů?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

1. Máte pro všechny zaměstnance nastavený transparentní systém odměňování ?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Vedete se svými zaměstnanci dialog v průběhu celého procesu plánování a realizace aktivit? Uveďte, jaké vztahy jste ve sledovaném období se svými zaměstnanci měli.
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

3. Jak je ve vaší firmě řešen management návrhů a stížností všech zaměstnanců?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

4. Máte zpracovaný plán / program na zmírnění negativních dopadů při snižování počtu pracovních míst (tzv. programy outplacementu)?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Pracovní podmínky a bezpečnost v práci

5. Aplikujete na své zaměstnance na všech úrovních komplexní systém pravidel zaměřený na bezpečnost práce, prevenci a snížení pracovních / zdravotních rizik?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

6. Jakým způsobem ověřujete, zda jsou ve vaší firmě zajištěny pro všechny zaměstnance kvalitní pracovní podmínky?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Vzdělávání

7. Nabízíte svým zaměstnancům odborné vzdělávání zaměřené na jejich profesní rozvoj a případně rekvalifikaci?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

8. Nabízíte svým zaměstnancům ze znevýhodněných skupin a zaměstnancům se specifickými potřebami speciální programy zaměřené na podporu a kariérní růst?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

9. Nabízíte zaměstnancům vzdělávání zaměřené na význam firemních CSR hodnot a pravidla chování?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

10. Uveďte odkaz nebo vložte do přílohy Etický kodex či pravidla chování vašich zaměstnanců


Péče o blaho a rozvoj zaměstnanců

11. Nabízíte svým zaměstnancům nástroje pro sladění práce a osobního života (např. flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, podpora péče o děti apod.?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

12. Nabízíte svým zaměstnancům dobrovolné doplňkové vzdělávací programy nad rámec jejich pracovní náplně zaměřené např. na zdravý životní styl, informace o firemních programech pro rodiče apod.?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

1.15. Nabízíte svým zaměstnancům možnosti sportovního, kulturního či společenského rozvoje a vyžití?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Využití potenciálu zaměstnanců


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

13. Aplikujete pozitivní opatření zaměřená na zvýšení diverzity pracovních týmů? (diverzita z hlediska věku, pohlaví, původu, změněné pracovní schopnosti atd.)
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

14. Aplikujete ve vaší firmě funkční systém pro age management - efektivní využívání potenciálu zaměstnanců všech věkových skupin v průběhu celé doby zaměstnání?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Uveďte jeden či více nejvýznamnějších projektů a programů, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti odpovědného přístupu k zaměstnancům.


Název projektu 1:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 2:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 3:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro zaměstnance/kyně firmy. (Nakolik zlepšují pracovní podmínky a prostředí, zvyšují spokojenost a motivovanost zaměstnanců, ovlivňují pozitivně vztahy mezi firmou a zaměstnanci apod.)


4. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro vaši firmu. (Nakolik pozitivně ovlivňují produktivitu práce a ekonomickou činnost firmy, zlepšují postavení firmy jako zaměstnavatele na trhu práce, zvyšují angažovanost zaměstnanců ve firmě a jejich loajalitu, snižují úroveň fluktuace, přinášejí finanční úspory v oblasti náboru pracovních sil apod.)


15. Uveďte, které oblasti odpovědného přístupů budete v příštím období rozvíjet
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

B. Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

0.1. Uveďte vaše konkrétní priority a nejdůležitější kvantifikované cíle v odpovědném přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům a nakolik se vám podařilo jednotlivé plánované cíle ve sledovaném období splnit.


Priorita 1

Cíl 1

Naplňování cíle

Cíl 2

Naplňování cíle

Cíl 3

Naplňování cíle

Priorita 2

Cíl 1

Naplňování cíle

Cíl 2

Naplňování cíle

Cíl 3

Naplňování cíle

1. Uveďte, na které oblasti odpovědného přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Férové obchodní podmínky

1. Aplikujete ve styku s obchodními partnery jasně nastavená transparentní pravidla zahrnující principy etického byznysu a CSR?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Uveďte odkaz nebo vložte do přílohy pravidla spolupráce s obchodními partnery


3. Uplatňujete při veškeré obchodní spolupráci principy a pravidla pro prevenci korupčního jednání?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

4. Vzděláváte pravidelně své zaměstnance v otázkách etických obchodních vztahů a předcházení korupci?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

5. Nastavujete platební a smluvní podmínky s ohledem na jejich dopad na smluvní partnery?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Transparentní komunikace se zákazníky

6. Máte jasně nastavena a aplikujete pravidla transparentní a férové komunikace se svými zákazníky?
Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Odpovědný výběr obchodních partnerů

7. Uveďte, jaká pravidla při výběru obchodních partnerů uplatňujete, případně uveďte odkaz nebo vložte do přílohy pravidla pro výběr obchodních partnerů. *Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

8. Ověřujete pravidelně, zda vaši obchodní partneři dohodnutá pravidla odpovědného podnikání dodržují?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

9. Máte nastaveny hodnoty a kritéria odpovědné spolupráce v celém dodavatelském řetězci?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

10. Máte nastaveny systémy pro řízení rizik v celém dodavatelském řetězci?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

11. Máte nastavený funkční systém pro získávání zpětné vazby a dialog se svými obchodními partnery?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Podpora odpovědného chování zákazníků

12. Motivujete k odpovědnému a udržitelnému chování vaše zákazníky?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

13. Máte nastavený funkční systém pro získávání zpětné vazby a dialog se svými zákazníky?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

14. Máte nastavený systém komunikace a komunikujete pravidelně s asociacemi vašich spotřebitelů?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Podpora rozvoje regionu / v místě působení


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

15. Navazujete v maximální možné míře obchodní partnerství s lokálními firmami, zejména malými a středními?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

16. Hledáte ve spolupráci se svými dodavateli a zákazníky společná řešení vedoucí k udržitelnosti?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

17. Podnikáte nebo máte pobočky mimo hranice České republiky /EU?


1.18. Snažíte se z lokální úrovně ovlivnit pravidla odpovědného přístupu k podnikání i za hranicemi České republiky / EU nad rámec místní jurisdikce (např. v návaznosti na deklaraci lidských práv či UN Global Compact)?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

1.19. Kterých oblastí se tato pravidla týkají:


1.20. Komunikujete se svými obchodními partnery a komunitami mimo ČR o řešení místních společenských/environmentálních problémů a podporujete rozvoj v daných regionech?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Uveďte jeden či více nejvýznamnějších projektů a programů, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti odpovědného přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům


Název projektu 1:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 2:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 3:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro zákazníky a obchodní partnery. (Nakolik podporují odpovědné obchodní vztahy, odpovědné chování zákazníků apod.)


4. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro vaši firmu. (Nakolik pozitivně ovlivňují ekonomickou činnost firmy, zlepšují postavení firmy na trhu, přinášejí finanční úspory apod.)


18. Uveďte, které oblasti odpovědného přístupu budete v příštím období rozvíjetZde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

C. Ochrana životního prostředí

0.1. Uveďte vaše konkrétní priority a nejdůležitější kvantifikované cíle v oblasti ochrany životního prostředí a nakolik se vám podařilo jednotlivé plánované cíle ve sledovaném období splnit.


Priorita 1

Cíl 1

Naplňování cíle

Cíl 2

Naplňování cíle

Cíl 3

Naplňování cíle

Priorita 2

Cíl 1

Naplňování cíle

Cíl 2

Naplňování cíle

Cíl 3

Naplňování cíle

1. Uveďte, na které oblasti ochrany životního prostředí se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Strategický management a měření dopadů firmy na ŽP

1. Měříte zněčištění životního prostředí způsobené činností vaší firmy v rozsahu překračujícím zákonné povinnosti a zveřejňujete výsledky?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Uveďte, jaké nástroje pro monitoring znečištění životního prostředí vaší firmou využíváteZde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

3. Je dopad vaší firmy na životní prostředí certifikován třetí stranou?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

4. Jaké systémy certifikace využíváte?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Environmentálně šetrné materiály, výrobky a služby

1.5. Využíváte ve vašem provozu (výrobním i kancelářském) v maximální možné míře recyklované materiály?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

1.6. Využíváte ve vašem provozu v maximální možné míře environmentálně nezávadné materiály?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

5. Zaměřujete se na minimalizaci spotřeby materiálů a výrobků?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

6. Využíváte v maximální možné míře environmentálně šetrné výrobky a služby?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

7. Máte nastaveny systémy a indikátory pro měření efektivity využívání přírodních zdrojů?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

8. Uplatňujete ve vaší firmě zpětné využití vašich výrobků nebo jejich částí?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

9. Sledujete dopad fungování vaší firmy na biodiverzitu a uplatňujete opatření na její podporu?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

10. Zaměřujete se na efektivní nakládání s vodou?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Efektivní využívání přírodních zdrojů a ochrana klimatu

11. Identifikujete v činnosti vaší firmy možná rizika spojená s prognózami změn klimatu a zohledňujete je při strategickém plánování a v rozhodovacích procesech?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

12. Využíváte v maximální míře obnovitelné zdroje energií?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

13. Uplatňujete ve vaší firmě opatření zaměřená na energetickou efektivitu kanceláří a budov?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

14. Mají ve vaší firmě vysokou prioritu investice zaměřené na technologie, které jsou environmentálně šetrné a co nejefektivnější z hlediska využívání přírodních zdrojů?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

15. Plánujete logistiku ve vaší firmě tak, aby byla maximálně efektivní a environmentálně šetrná?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Environmentálně šetrné nakládání s odpady

16. Hledáte cesty k dalšímu využití odpadů z vašeho provozu? (ve vlastní výrobě či jako suroviny jinde)Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

1.19. Shromažďujete všechny recyklovatelné materiály a odevzdáváte je k recyklaci do důvěryhodných specializovaných organizací?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Vzdělávání a osvěta


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

17. Vzděláváte systematicky v oblasti ochrany životního prostředí své zaměstnance a motivujete je k uplatňování odpovědných principů na pracovišti?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

18. Komunikujete principy ochrany životního prostředí svým zákazníkům a obchodním partnerům?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Uveďte jeden či více nejvýznamnějších projektů a programů, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti ochrany životního prostředí


Název projektu 1:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 2:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 3:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro ochranu životního prostředí. (Nakolik zlepšují efektivnost využití zdrojů, stav ovzduší, nakládání s vodou apod.)


4. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro vaši firmu. (Nakolik pozitivně ovlivňují ekonomickou činnost firmy, zlepšují postavení firmy na trhu, přinášejí finanční úspory apod.)


19. Uveďte, které oblasti odpovědného přístupů budete v příštím období rozvíjetZde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

D. Podpora rozvoje společnosti a místní komunity

0.1. Uveďte vaše konkrétní priority a nejdůležitější kvantifikované cíle v oblasti podpory společnosti a místní komunity a nakolik se vám podařilo jednotlivé plánované cíle ve sledovaném období splnit.


Priorita 1

Cíl 1

Naplňování cíle

Cíl 2

Naplňování cíle

Cíl 3

Naplňování cíle

Priorita 2

Cíl 1

Naplňování cíle

Cíl 2

Naplňování cíle

Cíl 3

Naplňování cíle

1. Uveďte, na které formy podpory společnosti a místní komunity se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Přímá strategická podpora místní komunity, např. vytváření pracovních míst pro osoby s hendikepem, stáže pro studenty apod.

1. Vycházíte při zpracování koncepce podpory komunity z objektivních dat, která vyjadřují aktuální potřeby společnosti a místní komunity jako je např. nezaměstnanost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či absolventů, podpora dětí z dětských domovů, škol, osob bez domova, znečištění životního prostředí, apod.?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Nabízíte studentům / učňům stáže nebo programy zaměřené na rozvoj dovedností pro kvalitní pracovní uplatnění?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

3. Poskytujete vhodná pracovní místa osobám, které ve vašem regionu obtížně nacházejí zaměstnání (absolventům, lidem v předdůchodovém věku, osobám s hendikepem apod.)?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Komerční činnosti s veřejně prospěšným přínosem

4. Nabízíte pro rozvoj a podporu společnosti a místní komunity výsledky komerční činnosti vaší firmy (speciální zboží a služby, veřejně prospěšné informace - např. výsledky výzkumů apod.)Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Zapojení zaměstnanců - firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky

5. Nabízíte všem svým zaměstnancům programy pro zapojení do podpory společnosti a místní komunity a motivujete je k jejich využívání (firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky apod.)?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Přímá spolupráce s místními organizacemi, odborná pomoc

6. Máte nastavený systém komunikace a komunikujete pravidelně s místními orgány veřejné správy? Uveďte, jaké vztahy jste ve sledovaném období s místními orgány veřejné správy měliZde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

7. Máte nastavený systém komunikace a spolupracujete pravidelně s místními neziskovými organizacemi, školami a dalšími lokálními stakeholdery? Uveďte, jaké vztahy jste ve sledovaném období s místními stakeholdery měliZde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Finanční podpora veřejně prospěšných aktivit


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

8. Podporujete společenský život v místě působení firmy, např. sportovní a kulturní akce pro veřejnost, zájmovou činnost a volnočasové aktivity mládeže apod.?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Uveďte jeden či více nejvýznamnějších projektů a programů, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti podpory rozvoje společnosti a místní komunity


Název projektu 1:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 2:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 3:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro společnost a místní komunitu (nakolik napomáhají rozvoji společenského života, zaměstnanosti apod.)


4. Uveďte hlavní přínos realizovaných aktivit pro vaši firmu. (Nakolik pozitivně ovlivňují image firmy, zlepšují vaši pozici pro spolupráci s místními orgány, zvyšují loajalitu zaměstnanců apod.)


9. Uveďte, které oblasti odpovědného přístupů budete v příštím období rozvíjetZde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Přílohy

 

 

 

 

Prohlášení:

Rozšířená verze:

Uzavření: